คำนำหน้า (นาย, นาง, นางสาว, หรืออื่น ๆ) *
เลขบัตรประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
ID Line
Facebook / Fanpage
แนบภาพตัวอย่างสินค้าที่จะส่งเข้าคลัง *
ข้อมูลกิจการ * (กรุณาเลือก)
ที่ตั้งกิจการ *
ประเภทธุรกิจ * (กรุณาเลือก)
จำนวนออเดอร์เฉลี่ยต่อเดือน *
ลิ้งค์ร้านค้า
ช่องทางการรับสื่อโฆษณา * (กรุณาเลือก)
ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ * (กรุณาเลือก)
นิติบุคคล / ชื่อธุรกิจ / ชื่อร้าน / แบรนด์สินค้า *
ปีที่จดทะเบียนธุรกิจ / ปีที่เริ่มต้นธุรกิจ
เลขทะเบียนนิติบุคคล / เลขทะเบียนพาณิชย์
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ * (กรุณาเลือก)
ท่านสนใจเข้าร่วมกับ Startup รายใด * (เรียงลำดับ 3 ราย)

ข้าพเจ้ายินยอมให้กรม ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และยินยอมให้ข้อมูลแก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาประเทศด้านการส่งเสริม SME
ข้าพเจ้ารับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ DBD Service X Logistics Startup และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ